Lage indieforfatter-klubb

Norges Indie Forfatter Klubb (NIFK) er Facebook-gruppen: Norges Indie Forfatter Klubb

Den vil drive sin virksomhet i denne Facebook-gruppen. Klubben vil derfor fungere mer som et nettverk for indieforfattere enn en vanlig klubb.

Vi oppfordrer også indieforfattere og andre interesserte å danne lokale klubber for indieforfattere. Dette er lokale klubber som er helt selvstendige og selvstyrte. Og eiet av medlemmene i den lokale klubben.

Dere kan ha en slik klubb uten å registrere dere. Men for å få organisasjonsnummer og bankkonto, må dere registrere klubben i enhetsregisteret i Brønnøysund. Under følger et eksempel på et stiftelsesmøte i en lokal indieforfatterklubb. Dere kan kopiere hele eller deler av denne som dere selv vil.

 

Eksempel på etablering (stiftelse) av indieforfatter-klubb:

Referatet fra stiftelsesmøtet kan se slik ut:

Referat fra:
Stiftelsesmøte for
Foreningen (Navn inn) Indieforfatter klubb

1 Dato og sted
Stiftelsesmøtet ble avholdt (Sted og dato inn).

2 Stiftere
Til stede som stiftere var:
(Navn på stifterne inn)

3 Vedtekter
Vedtekter ble vedtatt.

4 Valg
(Navn inn) ble valgt til leder av foreningen.
(Navn inn) ble valgt til styremedlem.
(Navn inn) ble valgt til styremedlem.


Ad punkt 3:
Følgende vedtekter ble vedtatt:

§ 1 NAVN
Foreningens navn er (Navn inn) Indieforfatter klubb. Forkortningen av navnet er (Forbokstav)IFK.

§ 2 FORMÅL
Foreningen har til formål å arbeide for indieforfatteres kår i Norge og å bidra til medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser som indieforfattere.

§ 3 VERDIGRUNNLAG
Et verdigrunnlag basert på demokrati, frihet, likhet og medmenneskelighet skal ligge til grunn for foreningens virksomhet.

§ 4 VIRKSOMHET
Foreningen kan arrangere kurs, seminarer, diskusjoner, meningsutvekslinger og andre aktiviteter ifølge formålet. Det er ingen begrensninger i type oppgave så lenge aktiviteten ikke kommer i konflikt med $ 2 og $ 3.

§5 STYRET
Et styre står for den daglige ledelsen av foreningen. Styret består av opptil fem medlemmer. Det skal se til at virksomheten skjer i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.
Medlemmene av styret velges av årsmøtet. Å sitte i styret gir ingen form for godtgjørelse.

§6 MEDLEMMER
Søknad om medlemskap sendes styret. Styret kan godta eller forkaste søknader om medlemskap.

§ 7 FORMUE
Foreningens formue disponeres av styret innenfor rammen av disse vedtekter.

§ 8 REGNSKAP OG REVISJON
Regnskap og revisjon i foreningen ifølge de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Styret har til oppgave å se til at så skjer.

§ 9 ÅRSMØTET
Møte og stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer.
Årsmøtet skal behandle:
– Årsmelding
– Regnskap
– Saker til behandling
– Budsjett
– Valg

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juni. Det innkalles med minimum fire ukers varsel. Saker til behandling, sendes innen to uker før årsmøtet.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER
For at vedtektene skal kunne endres, må endringsforslagene være vedtatt på 2 påfølgende ordinære årsmøter med 2/3 flertall. $ 3 kan imidlertid ikke endres.

§ 11 OPPLØSNING
For at foreningen skal oppløses, må forslag om oppløsning være vedtatt på 2 påfølgende ordinære årsmøter med 2/3 flertall. Ved oppløsning avgjør årsmøtet anvendelsen av stiftelsens formue.


(Sted og dato inn)(Navn på stifterne inn. Undertegnes)